Aktivno učešće mladih

Učestvovanje u aktivnostima usmerenim na aktivno učešće mladih utiče na veštine javnog nastupa, zagovaranja i komunikacije kod mladih. Ove aktivnosti osiguravaju da mladi uključeni u CZOR aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka u organizaciji ali i kao predstavnici/e CZOR-a u drugim mrežama ili aktivnostima.

Tako su naši volonteri/ke članovi/ice nekoliko tela CZOR-a: Skupštine i Nadzornog odbora, neki od njih učestvuju u strateškom planiranju rada organizacije, planiranju aktivnosti direktnog omladinskog rada, učestvuju u prikupljanju i upravljanju sredstvima usmerenim na ove aktivnosti, pripremi i pisanju projekata, promociji aktivnosti i slično.

Osim toga, volonteri i volonterke zajedno sa omladinskim radnicima/ama prate rad mreža čija je CZOR članica (aktivno učestvuju u aktivnostima i prate rad Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Mreže globalnog obrazovanja Centra Sever-Jug Saveta Evrope i mreže Movendi International). U 2020. godini smo oformili i poseban Tim volontera/ki za omladinske politike, koji čine mladi posebno zainteresovani/e za procese zagovaranja i kreiranja omladinske politike.

Na ovaj način, osnažujemo mlade da preuzimaju aktivnu ulogu u društvu i zauzimaju ravnopravne pozicije sa donosiocima odluka i drugim akterima omladinske politike.