CZOR Tim

Vanja Kalaba

Izvršna direktorka

Diplomirala omladinski rad u zajednici na Jenčeping Univerzitetu, Švedska. Aktivna u oblasti omladinskog rada i razvoja zajednice od 1997. godine radeći u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Irskoj i Srbiji. Iskustvo stiče u području direktnog rada sa mladima, razvoju kurikuluma i dostupnosti formalnog i neformalnom obrazovanja za omladinske radnike/ce, kao i uspostavljanje sistemskih struktura za priznavanje, institucionalizaciju i osiguranje kvaliteta omladinskog rada. Autorka i koautorka nekoliko publikacija iz oblasti omladinskog rada.

Trenerica i akreditovana asistentkinja profesora od Jenčeping Univerziteta iz oblasti omladinskog rada sa fokusom na socijalno obrazovanje, zaštitu dece i mladih u omladinskom radu, menadžmentu u omladinskom radu i organizacija civilnog društva, grupnom radu i dr. Jedna od inicijatora započinjanja procesa profesionalizacije i osiguranja kvaliteta omladinskog rada kroz uspostavljanje Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

Irena Damjanović

Menadžerka za administraciju i finansije

Diplomirana ekonomistkinja – smer menadžerka u bankarstvu i finansijama. Poseduje višegodišnje iskustvo u finansijskom menadžmentu privrednog sektora i OCD. U CZOR zadužena za celokupno finansijsko i administrativno poslovanje. Relevantno iskustvo stiče u oblasti upravljanja celokupnim organizacijskim budžetom koji uključuje više donatora, praćenja budžeta i finansijskog izveštavanja u skladu sa donatorskim politikama, pravilima, regulativom i procedurama, te važećim zakonima, kreiranju, implementaciji i održavanju budžetskih sistema, pripreme dokumenata za eksterne revizije i obavljanje interne revizije po potrebi.

Violeta Stanković

Menadžerka za obrazovanje

Aktivistkinja civilnog sektora od 2002. godine kada je započela svoje angažovanje u udruženju Edukacioni centar u Leskovcu. Po formalnom obrazovanju pravnica, ali dugogodišnje neformalno obrazovanje usmereno je na upravljanje projektima, promociju ljudskih prava i ravnopravnosti, omladinski rad.

Izgradnja kapaciteta i podrška razvoju organizacija civilnog društva, ali i neformalnih grupa kao što su učenički parlamenti i inicijative mladih, deo su Violetinog radnog iskustva kao trenerkinje, facilitatorke, mentorke, konsultantkinje i borkinje za ljudska prava.

U periodu 2018-2022 bila je zaposlena kao projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija gde je stekla iskustvo u procesu upravljanja grantovima i podršci korisnicima grantova koji se finansiraju u okviru programa.

Autorka je i ko-autorka više akreditovanih obrazovnih programa od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, i više priručnika i drugih radova u oblasti omladinskog i rada sa mladima.

Validirana je omladinska radnica po kurikulumu Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), gde je aktivna od osnivanja i gde je u 2 mandata, izabrana za Predsednicu Upravnog odbora 2014 -2018.

Jovana Stojanović

Asistentkinja za administraciju i finansije

Ivan Topalović

Menadžer projekta

Diplomirani psiholog, psihoterapeut KB pravca, trener, mentor, konsultant sa 20 godina iskustva u radu sa mladima organizovanim u organizacijama i neformalnim grupama na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Preko 15 godina iskustva, kako u kreiranju i implementaciji projekata, edukaciji, izradi strategija i javnih politika, tako i u njihovoj implementaciji na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i EU nivou. 12 godina iskustva u radu sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama. Akreditor programa omladinskog rada u NAPOR-u, alumnista Krovne organizacije mladih Srbije i validirani omladinski radnik.

„Mene, ako me se sete na dan mladih, sete se, ako ne, nikom ništa, moja je bila dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam izveo barem jednu mladu osobu na prav put!“

Dajna Marinković

Menadžerka za zagovaranje i javne politike

Prvi put ušla u omladinski sektor kao volonterka Foruma mladi i neformalna edukacija u Omladinskom klubu u Kotoru 2009. godine. Bila je omladinska aktivistkinja i vršnjačka edukatorka, a 2018. završila je A nivo univerzitetskog kursa ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” Univerziteta Jenčeping. Deo je CZOR tima od 2018. godine, a od 2023. godine u CZOR-u se primarno bavi zagovaranjem i javnim politikama koje se bave položajem mladih, kao i podrškom i supervizijom omladinskih radnika/ca u CZOR-u. Posebno je interesuju rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, omladinska politika i terenski i digitalni omladinski rad, a njena omiljena reč u omladinskom radu je inkluzija. Autorka je i koautorka nekoliko publikacija iz oblasti omladinskog rada i položaja mladih. Predsednica je Skupštine CZOR-a od 2019., a od 2021. je članica Upravnog odbora NAPOR-a – bila je prva mlada osoba Predsednica UO NAPOR.

Vladimir Kozbašić

Konsultant za javne politike i održivost organizacije

„Raditi sa mladima kroz bend, organizacije, medije, institucije, neformalne grupe je slično dolasku do dvanaestog – trinaestog pitanja u kvizu MILIONER, moraš dosta toga znati… “ – očigledno je bila misao koja je CZOR tim opredelila da ovom veteranu omladinske scene pruži priliku da se i dalje oseća mladim. 

Ono što ga „vodi“, popularna motivacija, je mogućnost učešća u strateškim procesima koji za cilj imaju poboljšanje položaja mladih, kako kroz izradu novih, tako i kroz modifikaciju postojećih javnih politika, kao i kroz podizanje svesti o potrebi sistemskih rešenja kao jedinog mogućeg načina bavljenja mladima.

Milica Lekić

Omladinska radnica

U svet omladinskig sektora ušla je sa 17 godina upravo kroz Centar za omladinski rad, nakon čega je vrlo brzo postala aktivna volonterka, kako u CZOR-u tako i u drugim organizacijama.
Kroz volontiranje u programu Mobilni omladinski klub, shvatila je čime želi da se bavi, te je upisala Socijalni rad na Filozofskom fakultetu.

Gleda da iskoristi svaku priliku za edukaciju u oblastima terenskog omladinskog rada, rada sa mladima u riziku, smetnjama u razvoju, inkuzivnom omladinskom radu i u oblastima omladinske politike i ekologije.
Faktor koji je pokreće jesu ljudska prava, za koja želi sve efektivnije da se zalaže.

Milana Kandić

Omladinska radnica

U Somborskom edukativnom centru započinje svoju aktivističku i volontersku karijeru sa 13 godina. Kroz različite obuke kako u Srbiji tako i u inostranstvu stiče svoje znanje. Teme kojima se najviše bavi su rodna ravnopravnost, mirovni aktivizam, govor mržnje i medijska pismenost.
Sertifikovana je omladinska liderka po kurikulumu Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR). Pored omladinskog rada, studentkinja je pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Najviše voli da radi sa mladima koristeći tehnike forum teatra. Teži ka širenju mira i jednakosti u društvu.