CZOR u oblasti javnih politika i zagovaranja

  • RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE KROZ DOKUMENTA: od 2002. godine direktno smo doprineli izradi nekoliko lokalnih akcionih planova u Vojvodini, Nacionalnoj strategiji za mlade R. Srbije, kao i Zakona za mlade
  • PREPOZNAVANJE OMLADINSKOG RADA I OSIGURANJE KVALITETA: inicirali smo uvrštavanja termina u Zakon o mladima R. Srbije, priznavanje profesije i uspostavljanje Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR
  • PODIZANJE KAPACITETA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA: doprineli smo formiranju Krovne organizacije mladih Srbije, inicirali uvođenje politika za zaštitu i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu i podigli kapacitete oko 70 udruženja i KZM u ovoj oblasti.
  • DEFINISANJE STANDARDA: inicirali smo proces za definisanje standard subjekata omladinske politike u Srbiji u odnosu na prevenciju konzumacije alkohola kroz omladinski rad. – linkovati na Standardi u omladinskim aktivnostima u oblasti prevencije promocije i konzumacije alkohola (nalazi se u FOOTER/DOKUMENTA)
  • NASTANAK OPENSa: Jedno smo od udruženja osnivača asocijacije OPENS koja je partner Grada Novog Sada za dobijanje titule Omladinske prestonice Evrope 2019. godine.
  • OMLADINSKI RAD KROZ FORMALNO OBRAZOVANJE: Inicirali smo uvođenje prvih visokoobrazovanih programa (osnovne i master studije) u oblasti omladinskog rada u Srbiji, u saradnji sa Alfa Univerzitetom i Univerzitetom Novi Sad
  • ISTRAŽIVANJA I KAMPANJE: autori smo nekoliko istraživanja o stepenu konzumiranja alkohola među mladima, i analize javnih politika koje se odnose pitanje prometa, kontrole, i konzumacije alkohola sa fokusom na maloletna lica. Sproveli smo online kampanju #NIJEŠALA o zaštiti dece i mladih u vreme karantina COVID-19 čiji su roditelji zavisni od konzumiranja alkohola. 
  • PARTNERSTVA: izgradili smo brojna partnertva sa državnim i civilnim sektorom u zemlji, region i Evropi, od koji su najznačajnija ona sa: