Trening „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“

„Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“ je trodnevni rezidencijalni trening, koji sprovodi Centar za omladinski rad u skladu sa politikama zaštite i sigurnosti dece i mladih.

CZOR je, kroz ovaj trening, inicirao uvođenje politika za zaštitu i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu od strane udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kao i kancelarija za mlade. Više od 100 omladinskih lidera/ki, omladinskih radnika/ca i predstavnika/ca kancelarija za mlade je edukovano u oblasti zaštite i sigurnosti dece i mladih, a više od 50 organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade je usvojilo politiku zaštite i sigurnosti dece i mladih.

Dodatno, elementi ovog treninga su ugrađeni u Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ koji Centar za omladinski rad sprovodi po licenci Jenčeping Univerziteta iz Švedske, kao i NAPOR obuke za omladinske lidere/ke i omladinske radnike/ce. Na ovaj način, Centar za omladinski rad je doprineo izgradnji kapaciteta celog omladinskog sektora u Srbiji u oblasti zaštite i sigurnosti dece i mladih.

Centar za omladinski rad je izdao i priručnik „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“.

Program treninga

Trening „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“ obuhvata:

 • Ugrožavanje sigurnosti dece i mladih u omladinskom radu, tipovi zlostavljanja i obaveza na brigu
 • Znakovi i simptomi tipova zlostavljanja
 • Zaštita i prava dece i mladih
 • Sigurno okruženje za rad sa decom i mladima u omladinskom radu
 • Odgovarajuće ponašanje za omladinske radnike/ce
 • Koncept značajne povrede
 • Uloga omladinskog rada – primarna prevencija i proaktivnost
 • Kako se deca/mladi otvaraju?
 • Predlog strukture za dalje prosleđivanje informacija
 • Saradnja/multiagencijski pristup
 • Izrada politike za zaštitu i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu

Ciljevi i ishodi učenja

Trening ima za cilj izgradnju ljudskih kapaciteta u omladinskom sektoru u oblasti zaštite i sigurnosti dece i mladih kako bi, kroz uvođenje i razvoj politika i procedura u udruženjima mladih i za mlade i njihovi savezima i kancelarijama za mlade, odgovorno ponašanje postalo sastavni deo svakodnevne prakse.

Po završetku treninga učesnici i učesnice će:

 • steći osnovna znanja i razviti veštine i stavove u oblasti zaštite i sigurnosti dece i mladih u omladinskom radu
 • moći da prepoznaju znakove i simptome zlostavljanja i na adekvatan način prenesu dalje zabrinutost
 • moći da razumeju kako se kreira sigurno okruženje u omladinskom radu i koja je uloga omladinskog rada
 • razumeju važnost politike i procedure za zaštitu i sigurnost dece i mladih
 • kreiraju politike i procedure za zaštitu i sigurnost dece i mladih u svojim organizacijama/institucijama

Kome je trening namenjen

Trening „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“ je pre svega namenjen omladinskim liderima/kama, omladinskim radnicima/cama i predstavnicima/ama kancelarija za mlade, kao i svim drugim osobama koji rade sa mladima kroz formalni i neformalni sistem obrazovanja, udruženja građana, sportska udruženja i druge organizacije i institucije.

Uslovi za upis treninga

Trening može da upiše učesnik/ca:

 • koji/a je aktivni član/ica organizacije članice NAPOR, KOMS ili kancelarije za mlade koja ih nominuje za učešće u treningu,
 • koji/a ima iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine,
 • koji/a poseduje visoku motivaciju za unapređenje sistemske zaštite i sigurnosti dece i mladih u lokalnoj zajednici

 

Prijavi se za informacije o treningu!

U slučaju da si zainteresovan/a za učešće u treningu, ostavi nam svoje kontakt podatke i obavestićemo te čim otvorimo prvi sledeći poziv.