Let’s Talk: razvoj rodno osetljivog programa mentalnog zdravlja za mlade

CZOR je partner na novom projektu podržanom kroz program Erazmus+, a koji se bavi temom mentalnog zdravlja mladih

Prema UN-ovom izveštaju „COVID-19 i potreba za delovanjem za mentalno zdravlje“ (2020.) na globalnom nivou približno 70 % usluga za podršku deci i mladima u području mentalnog zdravlja je prekinuto ili je značajno otežano njihovo održavanje. Istovremeno, deci i mladima onemogućeno je, ili značajno otežano, druženje s vršnjacima te opšta socijalizacija. Primetan je i porast problema mentalnog zdravlja mladih, a emocionalne poteškoće povećane su i zbog porodičnog stresa i povećanog nasilja, socijalne izolacije te nošenja sa sve većim strahom i opštom neizvesnošću. Kod mladih koji su u kritičnim tačkama emocionalnog razvoja, ovakvi izazovi još su veći.

Isto tako, često postojeći programi za zaštitu mentalnog zdravlja gledaju na mlade ljude kao na homogenu grupu te u svom sadržaju ne uvažavaju činjenicu da se devojke i mladići u svoj svojoj različitosti[1] razlikuju po tome koliko su izloženi i ranjivi s obzirom na rizike za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja (npr. depresivnih i anksioznih raspoloženja i poremećaja, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, poremećaja ishrane, nasilnog ponašanja i samopovređivanja, uključujući i suicid i dr.). Osim po izloženosti poteškoćama mentalnog zdravlja, devojke i mladići se, zbog svojih rodnih i polnih razlika, razlikuju i po tome kako i na koje načine traže pomoć i podršku te u skladu sa time nailaze i na različite intervencije zdravstvenog i obrazovnog sistema. Zato su i ishodi rešavanja njihovih zdravstvenih poteškoća različiti.

Sve to ukazuje na alarmantnu potrebu za pružanjem podrške svima koji rade s mladima kako bi stekli osnovno znanje o mentalnom zdravlju mladih s rodno osetljivim pristupom, posebno u prepoznavanju poteškoća i u pružanju same podrške kao i uključivanju drugih struktura u stručnu podršku deci, mladima i njihovim porodicama.

Cilj nam je ovim projektom osigurati da mladići i devojke u svoj svojoj različitosti budu prepoznati u sistemima u kojima se školuju ili provode slobodno vreme kroz konkretne preporuke i resurse za unapređenje politika i praksi.

Projektom „Let’s talk“ želimo razviti rodno osetljiv program mentalnog zdravlja mladih te tako unaprediti ključne lične i socijalne kompetencije svih koji rade s mladima kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

  • Sprovođenje istraživanja politika i potreba mladih i razvoj preporuka za adekvatnu, rodno osetljivu podršku mentalnom zdravlju mladih (u zemljama partnera – Hrvatska, Grčka, Italija i Srbija, ka0 i na evropskom nivou);
  • Razvoj programa osposobljavanja i edukativnih materijala za osobe koje rade s mladima i same mlade (trening, priručnik, radni materijali iz područja mentalnog zdravlja);
  • Izrada platforme za deljenje rezultata projekta na kojoj će biti dostupna relevantna istraživanja, literatura, publikacije, priručnici, mogućnosti osposobljavanja i sl.

U sklopu projekta testiramo i program osposobljavanja (trening), kao i edukativne materijale, a u svemu važnu konsultativnu ulogu imaju i sami mladi koji se susreću ili su se susretali sa poteškoćama mentalnog zdravlja.


Kofinansirano sredstvima programa Evropske unije Erasmus+. Ova publikacija izražava isključivo stav njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom upotrebe informacija koje se u njoj nalaze.


[1] Izraz „u svoj svojoj raznolikosti” koristi se kako bi se naznačilo da je, kad se spominju devojke i mladići,  reč o heterogenim kategorijama, između ostalog u pogledu pola, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih obeležja.