Projekat ,,Changing life from grass-root – strengthening vulnerable children resilience to alcohol related harm’’ je usmeren na donošenje pozitivnih znanja i iskustava koja menjaju život deci i mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti (iz izbegličkih ili migrantskih porodica, romske, albanske i kosovske manjine), koja žive u apsolutnom siromaštvu u ugroženim zajednicama Novog Sada (Klisa, Adice i Šangaj).

Ova deca i mladi izložena su višestrukim faktorima rizika koji podstiču upotrebu alkohola i vode u siromaštvo, a bilo kakve dugoročne promene mogu biti ostvarene jedino kroz višedimenzionalan pristup i podršku koja bi ojačaja otpornost dece na ove rizike. Kako institucije, usled nedostatka kapaciteta za sprovođenje adekvatnih programa i dosezanje dece i mladih na terenu dosežu svega 11% najsiromašnijih porodica, ovaj projekat će uvesti, kroz međusektorsku saradnju, inovativne, holističke programe i servise podrške, koji će dosegnuti tamo gde institucije ne stižu. Svi programi za decu i mlade sprovodiće se direktno na terenu, u zajednicama Klisa, Adice i Šangaj i fokusiraće se na:

  • dosezanje 850 dece i mladih kroz aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
  • od kojih će 500 biti podstaknuto da učestvuju u programima koji imaju za cilj jačanje otpornosti dece na upotrebu alkohola i siromaštvo (neke od tema koje se mogu javiti su socijalne norme, rekreativna konzumacija alkohola, rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje, napuštanje škole, socijalna isključenost, prenosive veštine itd.).

CZOR smatra da samo ovakva intervencija može osnažiti decu i mlade da prekinu višegeneracijski ciklus stigme, upotrebe alkohola, nasilja, nezaposlenosti, siromaštva i dovedu do nove generacije koja može obezbediti sebi bolji kvalitet života. Da bi se obezbedila održivost, projekat će imati za cilj integrisanje ovog modela rada kao sastavnog dela programa Omladinskog centra OPENS, a ostaviće i metodološko nasleđe u obliku priručnika koji će se deliti sa relevantnim zainteresovanim stranama.

Ciljevi projekta

Opšti cilj je uvesti pozitivna znanja i iskustva koja menjaju život najugroženijoj deci u Srbiji s ciljem povećanja njihove otpornosti na faktore rizika koji podstiču konzumaciju alkohola.

Specifični ciljevi obuhvataju:

  • Povećanje kvaliteta podrške marginalizovanoj deci i mladima koji su u riziku od siromaštva i štete prouzrokovane alkoholom, kroz međusektorsku saradnju
  • Osnaživanje otpornosti dece na faktore rizika kojima su izloženi u svom okruženju, a koji podstiču konzumaciju alkohola I siromaštvo
  • Dostizanje održivosti, nakon završetka projekta, za međusektorsku implementaciju programa podrške usmerenih na smanjenje štetnog dejstva alkohola

Aktivnosti projekta

Projekat se sastoji iz nekoliko važnih elemenata:

Istraživanje

CZOR će sprovesti terensko i desk istraživanje, usmereno na analizu trenutnog stanja i potreba. Istraživanje se sastoji iz 3 segmenta:

  • Analiza već postojećih relevantnih istraživanja, kao i terensko istraživanje, kako bi se utvrdilo koji su to faktori rizika koji doprinose siromaštvu i u kakvoj su korelaciji sa konzumacijom alkohola.
  • Mapiranje stanja na terenu i potreba ciljne grupe – Analiza trenutnog stanja u zajednicama koje su targetirane kroz projekat (Klisa, Adice i Šangaj), kada su u pitanju besplatne usluge za decu i mlade i servisi podrške koje sprovode organizacije civilnog društva i institucije. Takođe, biće istraženo i koje su potrebe relevantnih ciljnih grupa, odn. sa kojim preprekama se suočavaju u ostvarivanju ovih potreba.
  • Uloga omladinskog rada – Preporuke o tome na koji način omladinski rad, kao specifična metodologija u radu sa mladima, može odgovoriti na potrebe i sa kojim relevantnim akterima u zajednici bi trebalo sarađivati kako bi se deci i mladima ponudili odgovarajući programi i servisi podrške.
Mobilni omladinski klub

Aktivnosti izmeštenog omladinskog rada, usmerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena. CZOR ima višegodišnje iskustvo u sprovođenju ovih aktivnosti sa različitim ciljnim grupama, a za ove potrebe, biće edukovano 20 volontera/ki koji će, zajedno sa omladinskim radnicima i radnicama posećivati različite lokacije na terenu, na teritorijama mesnih zajednica Adice, Šangaj i Klisa (uključujući i zajednice Slana bara, Vidovdansko naselje, Veliki rit, Mali Beograd). Zadatak Mobilnog omladinskog kluba je da u 2021. godini dosegne decu i mlade koji će u narednoj godini aktivno učestvovati u međusektorskim, edukativnim programima i servisima podrške.

Edukativni programi / servisi podrške

CZOR će, u saradnji sa različitim organizacijama civilnog društva i institucijama, kreirati 6 specifičnih edukativnih programa i servisa podrške koji će biti zasnovani na realnim potrebama dece i mladih na određenoj lokaciji. Ovo znači da će svaka lokacija (Klisa, Adice i Šangaj) imati 6 programa koji odgovaraju specifičnim potrebama dece i mladih koji žive u tom naselju i koji neće nužno biti istovetni kao programi koji se realizuju u drugim zajednicama. Ovi programi i servisi podrške mogu biti realizovani kao podrška u učenju, psihološka podrška, zabavno-edukativni programi omladinskog kluba, edukacije usmerene na razvoj digitalnih veština, karijerno vođenje i savetovanje i slično. Cilj ovakvog pristupa jeste da se pomoću one-stop-shop metodologije, deci i mladima na jednom mestu ponudi više različitih mogućnosti i prilika, te je na njima da, uz podršku omladinskih radnika/ca, izaberu one programe i servise koji će im pružiti podršku u ličnom i socijalnom razvoju.

Saradnja

Međusektorska (ali i unutarsektorska) saradnja predstavlja važan element ovog projekta. Kako bi se kreirali edukativni programi i servisi podrške koji adekvatno odgovaraju na potrebe dece i mladih, CZOR će ostvariti saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama koje imaju kapacitet da, zajedno sa CZOR-om, u 2022. godini u periodu od 8 meseci realizuju pomenute programe/servise u targetiranim zajednicama. Pored ovoga, međusektorska saradnja je neophodna kako bi deca i mladi, koji iz različitih razloga nisu deo ili nisu prepoznati od strane sistema, bili uključeni i ostvarili pravo na odgovarajuću socijalnu i zdravstvenu zaštitu i formalno obrazovanje.

Priručnik

Kako bi stečena znanja i iskustva sačuvali i preneli dalje relevantnim akterima, CZOR će u 2022. kreirati priručnik koji će sadržati iskustva i preporuke za terenski rad i dosezanje dece i mladih, naučene lekcije u oblasti međusektorske saradnje, kao i opis čitavog modela programa prevencije konzumacije alkohola kod dece i mladih, a koji je zasnova na adresiranju višestrukih faktora rizika koji vode ka konzumaciji alkohola i siromaštvu.

Konferencija

Završni događaj projekta, koji će na jednom mestu okupiti predstavnike civilnog sektora, institucija (lokalnih i nacionalnih), na kome će biti predstavljeni rezultati projekta, promovisan ovakav model rada i predloženo njegovo uključivanje kao sastavnog dela programa Omladinskog centra OPENS.

 

Projekat je podržan kroz kampanju Världens Barn fondacije Radiohjälpen, u partnerstvu sa pokretom IOGT-NTO iz Švedske.